จำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566