ประวัติความเป็นมา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 13 กำหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา  สามารถรวมกันเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ตามคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษา เพื่อจัดตั้งเป็น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556 จำนวน 4 สถาบัน ได้แก่

         1. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

         2. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรกลาง

         3. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         4. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

                 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นวันประกาศจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในราชกิจจานุเบกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร                                                                                  เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชำนาญการปฏิบัติการสอน                                                                  การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการ  และเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้บริการวิชาการ                                                                และวิชาชีพแก่สังคม

                 วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ดร.รอยล จิตรดอน ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร                                                                           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                  วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายพรณรงค์ วรศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร                                                                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร                                                                              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวาระที่ 2

                   วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ                                                                            จากกระทรวงศึกษาธิการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยี                                                                      เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)