หลักสูตรระยะสั้นภาคเกษตร

          หลักสูตรปกติภาคเกษตร

           อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

          หลักสูตรปกติภาคเกษตร

        การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนโดยใช้ระบบทวิภาคี โดยกำหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน โดยใน 1 ภาคเรียน ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สำหรับภาคเรียนฤดูร้อน การกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติหรือตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณา                                                                        

          วิทยาลัยที่เปิดสอน

                    1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

                    2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

                    3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

                    4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

                    5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

                    6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 

          วิทยาลัยที่เปิดสอน

                    1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

                    2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 

          วิทยาลัยที่เปิดสอน

                    1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี