การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23(5) ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวน์โหลดเอกสาร

             1. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง สรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23(5) ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

             2. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ปฏิทินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23(5) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

             3. แบบแสดงประวัติเพื่อรับรองข้อมูลเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23(5) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551