ขออภัย อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

ประกาศ ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2563
Journal of Vocational Institute of Agriculture is an academic journal of Northeastern Vocational Institute of Agriculture

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5